De zwem- en poloverenigingen DKD en Koudekerk (opererend onder de naam Aquadraat) vinden dat zwemmers, waterpoloërs van met name in het bijzonder de groep minderjarigen, in een veilige (sport)omgeving aan diverse trainingen en activiteiten moeten kunnen deelnemen.

Eerste hulp bij ongelukken (EHBO)

We ernaar streven dat bij al onze trainingen minimaal 1 persoon aanwezig is die Eerste Hulp kan verlenen in geval van calamiteiten.

De trainers gaan regelmatig op herhaling om de kennis up to date te houden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Daarom is op de Algemene Ledenvergaderingen 2014 van zowel DKD als Koudekerk besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen bij voornoemde verenigingen een VOG te vragen.

Vertrouwenscontactpersoon binnen  SG Aquadraat

Binnen SG Aquadraat is Kimberly Verschuren de vertrouwenspersoon. Haar e-mail is: Vertrouwenspersoon.aquadraat@gmail.com

Vertrouwenscontactpersoon binnen de KNZB

Binnen de bond zijn vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten.
De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.
De KNZB heeft twee opgeleide vertrouwenscontactpersonen met wie u contact op kunt nemen wanneer u vragen of klachten heeft over seksuele intimidatie.
Jorina Vergeer
Office manager
Tel: 030 751 3228
Petra van den Hoek
Assistent Manager Servicedesk
Tel: 030 751 3205
e-mail: vcp@knzb.nl

(ALGEMENE) GEDRAGSREGELS AQUADRAAT

AQUADRAAT heeft respect ten opzichte van de ander hoog in het vaandel staan.

Respect in woord en gedrag. In het bad en naast het bad zowel als zwemmer/poloër als begeleider. Maar ook als toeschouwer!

AQUADRAAT heeft een goede naam hoog te houden. Deze gedragsregels moeten helpen deze naam ook te behouden. Het gedrag dat hier staat beschreven is het wenselijke gedrag.

We verwachten van leden dat ze de regels in acht nemen en elkaar er waar nodig op aanspreken.

 • Respect voor jezelf

Respect opbrengen voor regels en beslissingen en voor anderen begint altijd bij respect voor jezelf, als

persoon en als lid van onze vereniging. Bij AQUADRAAT tel je mee. Een ieder heeft het recht om zich welkom (thuis) te voelen en met respect behandeld te worden!

 • Respect voor de ander

Onbehoorlijk en respectloos taalgebruik wordt niet getolereerd binnen onze vereniging. Verbaal en

fysiek geweld, grove beledigingen aan het persoonlijke adres van leden, gasten, tegenstanders,

wedstrijdleiding en overige derden wordt absoluut niet getolereerd! (Seksuele) intimidatie en / of

discriminatie tegen wie dan ook wordt nooit en te nimmer geaccepteerd! Leden van AQUADRAAT

gedragen zich in en rond De Does gastvrij.

 • Respect voor (andermans) bezittingen

Leden van AQUADRAAT zijn aansprakelijk voor schade door hen aangericht. Leden spreken elkaar aan op onbehoorlijk gedrag, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.

 • Respect voor de vereniging

Leden van AQUADRAAT zullen zich altijd aan de binnen de vereniging geldende regels en afspraken

houden. Iedereen binnen de club leeft deze regels na en dient, indien van toepassing, een ander

hierop aan te spreken. Wangedrag is o.a. vernielingen, geweldpleging, diefstal of andersoortige

gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten.

 • Respect voor opgelegde sancties

Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNZB opgelegde strafmaat of sanctie naar

aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNZB opgelegde boetes

en / of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid.

 

 

Toelichting bij gedragsregels

 

 1. Rond wedstrijden

– Tijdens wedstrijden hebben de scheidsrechters de leiding. Zij zijn verantwoordelijk

voor het gedrag, zowel in sportief als sociaal opzicht, in het water. Spelers en zwemmers volgen

de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren de beslissingen.

– Bij het begin van wedstrijden stelt de coach zich aan de scheidsrechter en de coach van de

tegenstander voor.

– Spelers en zwemmers hebben respect voor elkaar, de coach, tegenstanders en scheidsrechters, en

gedragen zich sportief en beheersen zich in en om het water.

– Flair Play betekent beslissingen van scheidsrechters accepteren, niet vloeken of discriminerend

gedrag of opmerkingen maken.

– Toeschouwers moedigen positief aan en bemoeien zich niet met de scheidsrechters.

– Toeschouwers blijven op de tribune.

– De coach heeft een voorbeeldfunctie naar spelers, toeschouwers en gasten. Tijdens wedstrijden

is het gedrag langs het bad medebepalend voor het verloop van een wedstrijd.

– Op de tribune langs het bad mag geen alcohol genuttigd worden.

 

 1. Accommodatie

– In de kleedkamer blijft men van andermans bezittingen af. Diefstal wordt niet getolereerd. Bij

constatering van het wegnemen van andermans spullen wordt aangifte gedaan en daarna direct

de toegang tot het zwembad ontzegd.

– De kleedkamer is een ruimte waar je de gelegenheid hebt je voor en na wedstrijden / trainingen

om te kleden. Bij constateren van vernielingen wordt de schade of het herstel verhaald op de

persoon of personen.

– Kleedkamers of andere ruimten die men gebruikt heeft laat men schoon achter.

 

DRANKBELEID

– Op de tribune en/of langs het bad mag geen alcohol worden genuttigd. Het bestuur gaat ervan uit dat

leden elkaar daarop aanspreken. Scheidsrechters hebben het recht een wedstrijd te staken bij

constatering van alcohol op de tribune. De teams krijgen punten in mindering en de vereniging

krijgt een boete.

Beheercommissie AQUADRAAT

Gedragsregels seksuele intimidatie

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld die DKD en Koudekerk ook zulen hanteren.

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

‘Gedragsregels begeleiders in de sport’:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aanname nieuwe vrijwilligers

Bij aanname van nieuwe vrijwilligers zal te allen tijde een VOG worden gevraagd.  Indien niet aanwezig dan zal een aanvraag worden opgestart.

Houdbaarheid VOG

Na 5 jaar zullen betrokken vrijwilligers, trainers, coaches opnieuw worden getoetst aan de gestelde criteria voor een VOG.