De zwem- en poloverenigingen DKD en Koudekerk (opererend onder de naam Aquadraat) vinden dat zwemmers, waterpoloërs van met name in het bijzonder de groep minderjarigen, in een veilige (sport)omgeving aan diverse trainingen en activiteiten moeten kunnen deelnemen.

Eerste hulp bij ongelukken (EHBO)

We ernaar streven dat bij al onze trainingen minimaal 1 persoon aanwezig is die Eerste Hulp kan verlenen in geval van calamiteiten.

Ter aanvulling op de trainers, die reeds een EHBO certificaat hebben, zijn er in 2015 zeven trainers daarvoor opgeleid en we zullen dit in 2016 vervolgen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Daarom is op de Algemene Ledenvergaderingen 2014 van zowel DKD als Koudekerk besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen bij voornoemde verenigingen een VOG te vragen.

 

Gedragsregels seksuele intimidatie

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld die DKD en Koudekerk ook zulen hanteren.

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

‘Gedragsregels begeleiders in de sport’:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aanname nieuwe vrijwilligers

Bij aanname van nieuwe vrijwilligers zal te allen tijde een VOG worden gevraagd.  Indien niet aanwezig dan zal een aanvraag worden opgestart.

Houdbaarheid VOG

Na 5 jaar zullen betrokken vrijwilligers, trainers, coaches opnieuw worden getoetst aan de gestelde criteria voor een VOG.

Vertrouwenscontactpersoon binnen de KNZB

Binnen de bond zijn vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten.
De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.
De KNZB heeft twee opgeleide vertrouwenscontactpersonen met wie u contact op kunt nemen wanneer u vragen of klachten heeft over seksuele intimidatie.
Jorina Vergeer
Office manager
Tel: 030 751 3228
Petra van den Hoek
Assistent Manager Servicedesk
Tel: 030 751 3205
e-mail: vcp@knzb.nl